Salgsbetingelser

1. Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra Liverpoolblogg.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med kundens bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

For å kunne handle i vår nettbutikk må kunden ha fylt 18 år.

Er kunden under 18 år må han(hun) få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for seg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, regnes dette oppfylt ved bestilling på nett.

2. Parter

Selger er:
Liverpoolblogg.no DA, Munkedamsveien 86B, 0270 Oslo
Org.nr.: 998089735 MVA
webshop@liverpoolblogg.no

Kjøper er:
Den person som benytter seg av våre tjenester og som må være over 18 år.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Kundens bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt system. Liverpoolblogg.no er samtidig bundet av bestillingen dersom denne ikke avviker fra det som er tilbudt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Kunden har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar kundens bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende ordrebekreftelse til denne. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du som kunde mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i samsvar med bestillingen.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi ønsker å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere kundens bestilling, eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil kunden få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Kunden vil få mulighet til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til bestillingen, eller kansellere hele bestillingen.

Det vil kunne forekomme mindre forskjeller på produktets utseende fra bilder i nettbutikken.

5. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

6. Betaling

Kjøpesummen betales gjennom betaling med bankkort eller kredittkort direkte på våre nettsider via betalingsgateway Stripe, eller gjennom PayPal (krever PayPal-konto). Kunden kan også betale via faktura mot et fakturagebyr på kr. 15,-. Ved betaling via faktura vil varen først sendes etter at faktura er betalt.

7. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer innen leveringstid angitt på nettbutikkens sider. Liverpoolblogg.no holder risikoen for produktene inntil kunden har fått produktene i sin besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi kunden informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan kunden etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at kunden har mottatt produktene, bør han/hun, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen så tidlig som mulig, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. Kundens rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan kunden etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet.

Feilen må foreligge i det kunden får produktene i sin besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig (mail: webshop@liverpoolblogg.no). Dette må skje innen rimelig tid etter at feilen, eller mangelen, ble oppdaget.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at kunden overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

11. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare de personopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor kunden. Vi gir ingen personopplysninger videre til tredjepart annet enn vanlige opplysninger man kan finne i standard oppslagsverk (eks. telefonkataloger o.l.), dersom slik opplysning ikke kan skade kunden.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når: du har samtykket til utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, ved uteblitt betaling, eller i andre lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på mail: webshop@liverpoolblogg.no.

12. Tvister

”Partene skal søke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der kunden bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kundens værneting, normalt i nærheten av kundens bopel.”